Chat with us, powered by LiveChat

Privacy en Cookiebeleid

PRIVACYBELEID GDPR

Dit privacybeleid beschrijft hoe deze website door Supreme Creations Ltd / Supreme London Ltd alle informatie waartoe u Supreme Creations Ltd / Supreme London Ltd toegang geeft tijdens het gebruik van deze website gebruikt en beschermt. Supreme Creations Ltd / Supreme London Ltd streeft ernaar dat uw privacy wordt beschermd. Als we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd wanneer u deze website gebruikt, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Supreme Creations Ltd / Supreme London Ltd kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van en tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Wie zijn we?

Supreme Creations Ltd en Supreme London is een wereldwijde fabrikant van herbruikbare- en merkverpakkingen, stoffen en kleding. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Londen en onze fabriek bevindt zich in Pondicherry, India.

Waarover gaat dit beleid?

Bij Supreme Creations Ltd / Supreme London Ltd nemen we uw persoonlijke gegevens serieus. Dit beleid:

 • beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die we over u verzamelen;
 • legt uit hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken;
 • legt uit hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren;
 • legt uit wanneer, waarom en met wie we uw persoonlijke gegevens zullen delen;
 • beschrijft de wettelijke basis die we hebben voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens;
 • verklaart het effect van het weigeren om de gevraagde persoonlijke gegevens te verstrekken;
 • verklaart de verschillende rechten en keuzes die u hebt voor uw persoonlijke gegevens; en
 • legt uit hoe we contact met u kunnen opnemen en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u?

We kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen uit de volgende bronnen:

 • Direct van u. Dit is informatie die u ons verstrekt via onze website of tijdens overleg met ons.
 • Van een agent / derde partij die namens u optreedt. bijv. van een van uw collega's of geverifieerde leveranciers, b.v. als uw bedrijf deelneemt aan een evenement dat online is gepubliceerd.

Via openbaar beschikbare bronnen. We gebruiken de volgende openbare bronnen:

 • LinkedIn
 • Facebook en haar dochterondernemingen
 • Google en haar dochterondernemingen
 • Companies House en zijn equivalent wereldwijd
 • Kredietcontrolebureaus
 • Websites die openbare evenementen weergeven
 • Wereldwijde handelsmerkregisters

Hoe en waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen om de diensten of producten die u van ons ontvangt (en eventuele wijzigingen daarin) te bespreken;
 • Om te reageren op vragen of opmerkingen die u naar voren hebt gebracht;
 • Om administratieve zaken zoals facturering, leveringen en nabestellingen te kunnen uitvoeren;
 • Om anderszins onze verplichtingen op grond van ons contract met u na te komen en hetzelfde af te dwingen.

We zullen uw informatie niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Hoe lang we uw informatie bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor we deze gebruiken.

We bewaren uw informatie alleen zolang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in deze Privacykennisgeving uiteengezet worden en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We hebben interne regels die bepalen hoe lang we informatie bewaren.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

We delen uw persoonlijke informatie met derden die namens ons functies uitvoeren en die ook diensten aan ons verlenen, zoals professionele adviseurs, IT-consultants die test- en ontwikkelingswerkzaamheden uitvoeren voor onze bedrijfstechnologiesystemen, onderzoeks- en postkantoren en functiecoördinatoren.

We delen uw persoonlijke informatie met onze andere groepsmaatschappijen om interne redenen, voornamelijk voor zakelijke en operationele doeleinden. Terwijl we ons bedrijf blijven ontwikkelen, kunnen we activa verkopen of kopen. Als een andere entiteit ons verwerft of met ons fuseert, worden uw persoonlijke gegevens aan die entiteit bekendgemaakt.

Als een faillissements- of reorganisatieprocedure door of tegen ons wordt ingesteld, wordt alle dergelijke informatie als een activa van ons beschouwd en is het mogelijk dat ze worden verkocht of overgedragen aan derden.

Waar nodig delen we uw persoonlijke informatie met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting; wanneer we te goeder trouw geloven dat een toepasselijke wet dit vereist; op verzoek van overheidsinstanties die een onderzoek uitvoeren; om fraude, of technische of beveiligingsproblemen te detecteren en te beschermen; reageren op een noodgeval; of anderszins om de rechten, eigendom, veiligheid of beveiliging van derden, bezoekers van onze website, ons bedrijf of het publiek te beschermen.

Deze derde partijen houden zich aan vergelijkbare en even strenge privacy- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Geen andere derde partijen hebben toegang tot uw informatie, tenzij wij dit specifiek in deze privacyverklaring vermelden, of de wet vereist dit.

Welke wettelijke basis hebben we voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw gegevens:

 • Om u producten EN / OF diensten te kunnen leveren in overeenstemming met onze Algemene voorwaarden via de Supreme Creations website.
 • Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u voor advies of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u dit contract aangaat.
 • Omdat dit noodzakelijk is voor het nastreven van onze legitieme belangen bij het op de markt brengen van vergelijkbare producten en diensten aan u.

Opmerking: U hebt het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van legitieme belangen. Meer informatie over dit recht en over de uitoefening ervan vindt u hieronder.

Wat gebeurt er als u ons niet de gevraagde informatie verstrekt of ons vraagt om te stoppen met het verwerken van uw informatie?

Als we een commercieel contract met u hebben, onze contractuele verplichtingen uit hoofde van dat contract met u waarvoor wij uw gegevens moeten verwerken.

Nemen we geautomatiseerde beslissingen over u?

Nee, wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming of geautomatiseerde profilering uit.

Gebruiken we cookies om persoonlijke gegevens over u te verzamelen?

Om u op onze websites beter van dienst te kunnen zijn, gebruiken we cookies om uw persoonlijke gegevens te verzamelen wanneer u gebuikt maakt van internet.

Hoe zit het met marketing?

Supreme Creations Ltd / Supreme London Ltd wil graag van tijd tot tijd contact met u opnemen over onze nieuwe vergelijkbare producten en promotionele aanbiedingen per e-mail / telefoon / post / sociale media / instant message via website / telefoontoepassingen.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden door op de link 'Afmelden' in een van onze emails te klikken of door contact met ons op te nemen via de details aan het einde van deze Privacyverklaring.

Waar slaan we uw persoonlijke gegevens op? Versturen wij uw persoonlijke gegevens buiten de EER?

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt veilig opgeslagen op onze webservers en andere veilige SaaS-providersplatforms.

Waar mogelijk proberen we uw informatie alleen binnen het VK en de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Als wij of onze serviceproviders persoonlijke gegevens overdragen buiten het VK of de EER, vereisen we altijd dat passende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de informatie te beschermen wanneer deze wordt verwerkt.

Hoe houden we uw persoonlijke gegevens veilig?

Wij zorgen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens door middel van codering, firewalls, wachtwoordbeveiliging en multi-factor authenticatie. We nemen ook stappen om ervoor te zorgen dat al onze dochterondernemingen, agenten, gelieerde ondernemingen en leveranciers een passend beveiligingsniveau hebben.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben?

Volgens de wet hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Meer informatie en advies over uw rechten kunt u krijgen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land.

Rechten

Wat betekent dit?

1. Het recht om te worden geïnformeerd

U hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over hoe wij uw informatie en uw rechten gebruiken. Dit is de reden waarom we u de informatie in deze Privacyverklaring verstrekken.

2. Het recht op toegang

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw informatie (als we deze verwerken) en bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met die in deze Privacyverklaring).

Dit is zodat u op de hoogte bent en kunt controleren of we uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

3. Het recht op rectificatie

U hebt recht op correctie van uw informatie als deze onnauwkeurig of onvolledig is.

4. Het recht om te wissen

Dit wordt ook wel ‘het recht om vergeten te worden’ genoemd en stelt u in eenvoudige bewoordingen in staat om te vragen om verwijdering of verwijdering van uw informatie als er geen dwingende reden is om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht om te wissen; er zijn uitzonderingen.

5. Het recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om het verdere gebruik van uw informatie te 'blokkeren' of te onderdrukken. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen we uw gegevens nog steeds opslaan, maar mogen we deze niet verder gebruiken. We houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om verder gebruik van hun informatie om te worden 'geblokkeerd' om ervoor te zorgen dat de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd.

6. Het recht op gegevensportabiliteit

U hebt rechten om uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor verschillende doeleinden. Als u bijvoorbeeld besluit om over te schakelen naar een nieuwe provider, kunt u uw informatie gemakkelijk tussen onze IT-systemen en die van hen verplaatsen, kopiëren of overdragen, zonder de bruikbaarheid aan te tasten.

7. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, waaronder verwerking op basis van onze legitieme belangen en verwerking voor direct marketing (d.w.z. als u niet langer wilt worden gecontacteerd met potentiële kansen).

8. Het recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken of verwerken bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming.

9. Het recht om toestemming in te trekken

Als u uw toestemming hebt gegeven voor alles wat we met uw persoonlijke gegevens doen, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken (dit betekent echter niet dat alles wat we met uw persoonlijke gegevens tot dan toe met uw toestemming hebben gedaan, onwettig is). Dit omvat uw recht om toestemming voor ons in te trekken met behulp van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

Hoe kunt u een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen?

Neem contact met ons op via de gegevens aan het einde van deze privacyverklaring om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen of om een vraag te stellen.

Hoe gaan we om met een verzoek om uw rechten uit te oefenen?

We zullen zo snel mogelijk reageren. Over het algemeen zal dit binnen een maand zijn vanaf het moment dat we uw verzoek ontvangen. In het geval dat het langer duurt voordat we uw verzoek hebben afgehandeld, nemen we contact met u op en laten we u dat weten.

Normaal gesproken reageren we op verzoeken en verstrekken we informatie gratis, maar we kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie te dekken voor:

 • ongegronde of buitensporige / herhaalde verzoeken, of
 • verdere kopieën van dezelfde informatie.

Als alternatief kan de wet ons toestaan om te weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, als u een van uw rechten wilt uitoefenen, of als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw gegevens hebben verwerkt, neem dan hier contact met ons op:

Legal Team,
Supreme Creations,
12 Iron Bridge Close,
London, NW10 0UF,
Verenigd Koninkrijk

Als u niet tevreden bent met onze reactie op een klacht of denkt dat onze verwerking van uw informatie niet voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land.

Gebruiken we cookies om persoonlijke gegevens over u te verzamelen?

Om u op onze websites beter van dienst te kunnen zijn, gebruiken wij en onze serviceproviders cookies om uw persoonlijke gegevens te verzamelen wanneer u gebruik maakt van internet.

In het bijzonder worden de volgende cookies gebruikt:

Loading…